Ingredienti:

Da sinistra 12 mesi, 24 mesi, 36 mesi;
Latte, sale, caglio.